skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Antioxidant Vitamins and Brain Dysfunction in Alcoholics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antioxidant Vitamins and Brain Dysfunction in Alcoholics

Gonzalez-Reimers, E. ; Fernandez-Rodriguez, C. M. ; Candelaria Martin-Gonzalez, M. ; Hernandez-Betancor, I. ; Abreu-Gonzalez, P. ; Jose de La Vega-Prieto, M. ; Elvira-Cabrera, O. ; Santolaria-Fernandez, F.

Alcohol and Alcoholism, 01/01/2014, Vol.49(1), pp.45-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-0414 ; E-ISSN: 1464-3502 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/alcalc/agt150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Cytokines and lipid peroxidation in alcoholics with chronic hepatitis C virus infection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytokines and lipid peroxidation in alcoholics with chronic hepatitis C virus infection

Castellano-Higuera, A. ; Gonzalez-Reimers, E. ; Aleman-Valls, M. R. ; Abreu-Gonzalez, P. ; Santolaria-Fernandez, F. ; Vega-Prieto, M. J. D. L. ; Gomez-Sirvent, J. L. ; Pelazas-Gonzalez, R.

Alcohol and Alcoholism, 01/23/2008, Vol.43(2), pp.137-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-0414 ; E-ISSN: 1464-3502 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/alcalc/agm171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...