skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.571  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Critical Theory: General

Adams, Bella

2002, Vol. 9(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbe001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Sharīʿatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh 1

Ichwan, Moch Nur

Journal of Islamic Studies, 2011, Vol. 22(2), pp.183-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-2340 ; E-ISSN: 1471-6917 ; DOI: 10.1093/jis/etr026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1 The Challenge of Consociation in Northern Ireland 1

Coakley, John

Parliamentary Affairs, 2011, Vol. 64(3), pp.473-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2290 ; E-ISSN: 1460-2482 ; DOI: 10.1093/pa/gsr011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 × 10

Delmas - Marty, Mireille

International Journal of Constitutional Law, 2010, Vol. 8(3), pp.445-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/moq012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 × 10

Benhabib, Seyla

International Journal of Constitutional Law, 2012, Vol. 10(3), pp.756-764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-2640 ; E-ISSN: 1474-2659 ; DOI: 10.1093/icon/mor069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Colonial Discourse, Postcolonial Theory

Procter, James ; Morton, Stephen

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2008, Vol. 16(1), pp.263-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbn004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10 Modern European Philosophy

Colebrook, Claire

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2014, Vol. 22(1), pp.180-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbu010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10Colonial Discourse, Postcolonial Theory

Procter, James ; Srivastava, Neelam

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2013, Vol. 21(1), pp.185-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbt009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10Queer Theory and Sexualities

Meghani, Shamira A

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2011, Vol. 19(1), pp.205-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbr010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

11Ecocriticism

Garrard, Greg

Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2012, Vol. 20(1), pp.200-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbs011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

11Modernisms

Currell, Susan

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2011, Vol. 19(1), pp.232-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbr011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

12 History/Historiography

Hadfield, Andrew

Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2007, Vol. 15(1), pp.217-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbm012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13 Black Critical and Cultural Theory

Decristo, Jeramy

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2018, Vol. 26(1), pp.248-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mby013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13 Colonial Discourse and Postcolonial Theory

Mclaughlan, Robert ; Srivastava, Neelam

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2014, Vol. 22(1), pp.240-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbu013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13 Multiculturalism

Mishra, Vijay

2002, Vol. 9(1), pp.196-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbe013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13 Popular Culture

Papanikolaou, Dimitris ; Duncan, Derek

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2008, Vol. 16(1), pp.302-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbn010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13Colonial Discourse, Postcolonial Theory

Procter, James ; Morton, Stephen

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2012, Vol. 20(1), pp.272-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbs013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

13Postcolonial Theory

Procter, James ; Morton, Stephen

The Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2010, Vol. 18(1), pp.270-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbq013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

14 Colonial Discourse, Postcolonial Theory

Procter, James ; Morton, Stephen

Year's Work in Critical and Cultural Theory, 2007, Vol. 15(1), pp.258-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbm014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

14Black Cultural Studies

Marriott, David

Yearʼs Work in Critical and Cultural Theory, 2010, Vol. 18(1), pp.288-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-4254 ; E-ISSN: 1471-681X ; DOI: 10.1093/ywcct/mbq004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.571  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7.503)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.615)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (37)
 2. 1963đến1976  (65)
 3. 1977đến1989  (77)
 4. 1990đến2003  (826)
 5. Sau 2003  (6.542)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5.336)
 2. Bình xét khoa học  (2.235)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (17)
 2. French  (6)
 3. Japanese  (3)
 4. Italian  (2)
 5. Hungarian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Barringer, T. A
 2. Mishra, Vijay
 3. Mishra, V.
 4. Procter, James
 5. Procter, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...