skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P25 The effect of rheumatic disease on the transition from full-time education to higher education or employment

Mason, Alice ; Davidson, Brian ; Walker - Bone, Karen

Rheumatology, 2018, Vol. 57(suppl8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-0324 ; E-ISSN: 1462-0332 ; DOI: 10.1093/rheumatology/key273.027

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

32. Rheumatoid pachymeningitis: a rare extra-articular manifestation of rheumatoid arthritis

Mason, Alice ; Chan, Christopher ; Pengas, George ; Holroyd, Christopher

Rheumatology Advances in Practice, 2018, Vol. 2(suppl1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2514-1775 ; DOI: 10.1093/rap/rky033.023

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel advances in the treatment of osteoporosis

Chan, Christopher K. Y ; Mason, Alice ; Cooper, Cyrus ; Dennison, Elaine

British Medical Bulletin, 2016, Vol. 119(1), pp.129-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1420 ; E-ISSN: 1471-8391 ; DOI: 10.1093/bmb/ldw033

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mason, Alice
  2. Dennison, Elaine
  3. Davidson, Brian
  4. Cooper, Cyrus
  5. Chan, Cky

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...