skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Chủ đề: Law xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EMERGING MARKETS AND U.S. HORIZONTAL MERGER GUIDELINES: A TURKISH COMPETITION LAW PERSPECTIVE

Gürkaynak, Gönenç ; Dalkır, Serdar ; Durlu, Derya

Journal of Competition Law and Economics, 2014, Vol. 10(2), pp.445-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-6414 ; E-ISSN: 1744-6422 ; DOI: 10.1093/joclec/nht037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Durlu, D
  2. Dalkir, S.
  3. Dalk r, S.
  4. Gürkaynak, G.
  5. Dalkir, Serdar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...