skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DASH (Harvard Library) xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals Open Access xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibody Responses After Analytic Treatment Interruption in Human Immunodeficiency Virus-1-Infected Individuals on Early Initiated Antiretroviral Therapy

Stephenson, Kathryn E ; Neubauer, George H ; Bricault, Christine A ; Shields, Jennifer ; Bayne, Madeleine ; Reimer, Ulf ; Pawlowski, Nikolaus ; Knaute, Tobias ; Zerweck, Johannes ; Seaman, Michael S ; Rosenberg, Eric S ; Barouch, Dan H

Open Forum Infectious Diseases, 2016, Vol. 3(2)

E-ISSN: 2328-8957 ; DOI: 10.1093/ofid/ofw100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Density Lipoprotein-Mediated Cholesterol Efflux Capacity Is Improved by Treatment With Antiretroviral Therapy in Acute Human Immunodeficiency Virus Infection

Lo, Janet ; Rosenberg, Eric S ; Fitzgerald, Michael L ; Bazner, Suzane B ; Ihenachor, Ezinne J ; Hawxhurst, Victoria ; Borkowska, Alison H ; Wei, Jeffrey ; Zimmerman, Chloe O ; Burdo, Tricia H ; Williams, Kenneth C ; Freeman, Mason W ; Grinspoon, Steven K

Open Forum Infectious Diseases, 2014, Vol. 1(3)

E-ISSN: 2328-8957 ; DOI: 10.1093/ofid/ofu108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosenberg, Eric S.
  2. Pawlowski, Nikolaus
  3. Burdo, Tricia H
  4. Zerweck, Johannes
  5. Hawxhurst, Victoria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...