skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Gene Expression xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The efficiency of pooling mRNA in microarray experiments

Kendziorski, C. M ; Zhang, Y ; Lan, H ; Attie, A. D

Biostatistics, 2003, Vol.4(3), pp.465-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-4644 ; E-ISSN: 1468-4357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lan, H.
  2. Attie, A. D.
  3. Zhang, Y.
  4. Kendziorski, CM
  5. Kendziorski, C M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...