skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.991  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wither the Nation-State? A Comparative Analysis of Nationalism in Textbooks

Lerch, Julia C ; Russell, S. Garnett ; Ramirez, Francisco O

Social Forces, 2017, Vol. 96(1), pp.153-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/sox049

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking the Nation

Bergholz, Max

The American Historical Review, 2018, Vol. 123(2), pp.518-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/rhy002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Decrying White Peril: Interracial Sex and the Rise of Anticolonial Nationalism in the Gold Coast
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decrying White Peril: Interracial Sex and the Rise of Anticolonial Nationalism in the Gold Coast

Carina E. Ray

The American Historical Review, 1 February 2014, Vol.119(1), pp.78-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of Nationalism and Historical Traumatic Events on the Will-to-Live of Elderly Israelis

Carmel, Sara ; Granek, Leeat ; Zamir, Alon

The Gerontologist, 2016, Vol. 56(4), pp.753-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-9013 ; E-ISSN: 1758-5341 ; DOI: 10.1093/geront/gnv031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Own Culture First? Nationalism and the Preference for National Cultural Goods

Meuleman, Roza ; Bekhuis, Hidde ; Lubbers, Marcel ; Scheepers, Peer

International Journal of Public Opinion Research, 2013, Vol. 25(4), pp.436-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2892 ; E-ISSN: 1471-6909 ; DOI: 10.1093/ijpor/eds024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israelism: Nationalism, Orientalism, and the Israeli Five

Seter, Ronit

The Musical Quarterly, 2014, Vol. 97(2), pp.238-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdu010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Gone Global: 1898–1918

Manz, Stefan

German History, 2012, Vol. 30(2), pp.199-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-3554 ; E-ISSN: 1477-089X ; DOI: 10.1093/gerhis/ghs021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Conflict: Lessons from International Sports

Bertoli, Andrew D

International Studies Quarterly, 2017, Vol. 61(4), pp.835-849 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1093/isq/sqx029

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Imperialism of Economic Nationalism, 1890–1913 *

Palen, Marc - William

Diplomatic History, 2015, Vol. 39(1), pp.157-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1093/dh/dht135

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion, Ethnicity, and Nationalism in Burma

Za Mang, Pum

Journal of Church and State, 2017, Vol. 59(4), pp.626-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: 10.1093/jcs/csw074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-nationalism in Western Europe

Eger, Maureen A ; Valdez, Sarah

European Sociological Review, 2015, Vol. 31(1), pp.115-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-7215 ; E-ISSN: 1468-2672 ; DOI: 10.1093/esr/jcu087

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism, Scottish Nationalism and the Home Rule Crisis, c.1886–93 *

Lloyd - Jones, Naomi

The English Historical Review, 2014, Vol. 129(539), pp.862-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8266 ; E-ISSN: 1477-4534 ; DOI: 10.1093/ehr/ceu209

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marikana in translation: Print nationalism in South Africa's multilingual press

Holmes, Carolyn E

African Affairs, 2015, Vol. 114(455), pp.271-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adv001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kazakhstan petroleum industry 2008–2010: trends of resource nationalism policy?

Sarsenbayev, Kuanysh

Journal of World Energy Law and Business, 2011, Vol. 4(4), pp.369-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-9957 ; E-ISSN: 1754-9965 ; DOI: 10.1093/jwelb/jwr017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Nationalism on Religiosity in 30 European Countries

Voicu, Mălina

European Sociological Review, 2012, Vol. 28(3), pp.333-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-7215 ; E-ISSN: 1468-2672 ; DOI: 10.1093/esr/jcq067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise of Populist Nationalism and the Renegotiation of NAFTA

Lester, Simon ; Manak, Inu

Journal of International Economic Law, 2018, Vol. 21(1), pp.151-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-3034 ; E-ISSN: 1464-3758 ; DOI: 10.1093/jiel/jgy005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaw Brothers' bangpian : global Bondmania, cosmopolitan dreaming and cultural nationalism

See Kam, Tan

Screen, 2015, Vol. 56(2), pp.195-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-9543 ; E-ISSN: 1460-2474 ; DOI: 10.1093/screen/hjv033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration, Sacrifice and the Crisis of Muslim Nationalism

Naqvi, Tahir

Journal of Refugee Studies, 2012, Vol. 25(3), pp.474-490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-6328 ; E-ISSN: 1471-6925 ; DOI: 10.1093/jrs/fes026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Metrology, Nationalism and Development in India, 1833–1956 *

Velkar, Aashish

Past and Present, 2018, Vol. 239(1), pp.143-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-2746 ; E-ISSN: 1477-464X ; DOI: 10.1093/pastj/gtx064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration as an adaptive response to ethnic nationalism in Russia

O’brien, Michelle L

Migration Studies, 2018, Vol. 6(2), pp.187-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-5838 ; E-ISSN: 2049-5846 ; DOI: 10.1093/migration/mnx039

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.991  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6.958)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.952)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (88)
 2. 1999đến2003  (333)
 3. 2004đến2008  (794)
 4. 2009đến2014  (2.585)
 5. Sau 2014  (3.184)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4.223)
 2. Bình xét khoa học  (2.768)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (16)
 2. French  (7)
 3. Italian  (2)
 4. Hungarian  (1)
 5. Japanese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Barringer, T. A
 3. Davidov, Eldad
 4. Lubbers, Marcel
 5. Scales, Len

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...