skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Witnessing to Heal the Self in Gayl Jones’s and Phyllis Alesia Perry’s

Passalacqua, Camille

MELUS, 2010, Vol. 35(4), pp.139-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-755X ; E-ISSN: 1946-3170 ; DOI: 10.1093/melus/35.4.139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gullah seeker's journey in Paule Marshall's Praisesong for the Widow.(Critical essay)

Mcneil, Elizabeth

MELUS, Spring, 2009, Vol.34(1), p.185(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-755X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Men of Sobriety and Buisnes’: Pepys, Privacy and Public Duty

Kohlmann, Benjamin

The Review of English Studies, 2010, Vol. 61(251), pp.553-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6551 ; E-ISSN: 1471-6968 ; DOI: 10.1093/res/hgp073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Read Philip Roth, or the Ethics of Fiction and the Aesthetics of Fact

De La Durantaye, Leland

The Cambridge Quarterly, 2010, Vol. 39(4), pp.303-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-199X ; E-ISSN: 1471-6836 ; DOI: 10.1093/camqtly/bfq023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Richard Ford's Frank Bascombe Trilogy and the Post-9/11 Suburban Novel

Knapp, Kathy

American Literary History, 2011, Vol. 23(3), pp.500-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajr025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cormac McCarthy and the Aesthetics of Exhaustion

Hoberek, Andrew

American Literary History, 2011, Vol. 23(3), pp.483-499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajr019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SINGING TO THE SILENT SENTINEL: 'PREIDDEU ANNWN' AND THE ORAL TRADITION1

Adderley, Mark

The Review of English Studies, Apr 2009, Vol.60(244), pp.175-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00346551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patricia Highsmith's Method

Trask, Michael

American Literary History, 2010, Vol. 22(3), pp.584-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajq038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAPPING NORTHANGER ABBEY: OR, WHY AUSTEN'S BATH OF 1803 RESEMBLES JOYCE'S DUBLIN OF 1904(1)

Barchas, Janine

The Review of English Studies, Jun 2009, Vol.60(245), pp.431-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00346551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harm's Way: Tragic Responsibility and the Novel Form

London, April

The Review of English Studies, 2011, Vol. 62(256), pp.656-658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6551 ; E-ISSN: 1471-6968 ; DOI: 10.1093/res/hgr057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going Out to Play

Sperlinger, Tom

The Cambridge Quarterly, 2011, Vol. 40(2), pp.161-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-199X ; E-ISSN: 1471-6836 ; DOI: 10.1093/camqtly/bfr008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetry and the Age

Allison, Raphael C

American Literary History, 2009, Vol. 21(4), pp.938-948 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365 ; DOI: 10.1093/alh/ajp033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (10)
  2. Bình xét khoa học  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hoberek, Andrew
  2. Barchas, J.
  3. Knapp, Kathy
  4. Passalacqua, Camille
  5. de La Durantaye, Leland

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...