skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Salehi, Ahmad Shah xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National and sub-national analysis of the health benefits and cost-effectiveness of strategies to reduce maternal mortality in Afghanistan

Carvalho, Natalie ; Salehi, Ahmad Shah ; Goldie, Sue J

Health Policy and Planning, 2013, Vol. 28(1), pp.62-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1080 ; E-ISSN: 1460-2237 ; DOI: 10.1093/heapol/czs026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the pro-poor effect of different contracting schemes for health services on health facilities in rural Afghanistan

Alonge, Olakunle ; Gupta, Shivam ; Engineer, Cyrus ; Salehi, Ahmad ; Peters, David

Health Policy and Planning, Dec 2015, Vol.30(10), p.1229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02681080 ; E-ISSN: 14602237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Salehi, A.S.
  2. Salehi, As
  3. Salehi, Ahmad
  4. Salehi, Ahmad Shah
  5. Alonge, Olakunle

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...