skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contact allergy in construction workers: results of a multifactorial analysis

Uter, Wolfgang ; Rühl, Reinhold ; Pfahlberg, Ammette ; Geier, Johannes ; Schnuch, Axel ; Gefeller, Olaf

The Annals of occupational hygiene, January 2004, Vol.48(1), pp.21-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4878 ; PMID: 14718342 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory illnesses and ventilatory function among workers at a cement factory in a rapidly developing country

Al-Neaimi, Y I ; Gomes, J ; Lloyd, O L

Occupational medicine (Oxford, England), September 2001, Vol.51(6), pp.367-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-7480 ; PMID: 11584114 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-shift changes in pulmonary function in a cement factory in eastern Saudi Arabia

Ali, B A ; Ballal, S G ; Albar, A A ; Ahmed, H O

Occupational medicine (Oxford, England), November 1998, Vol.48(8), pp.519-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-7480 ; PMID: 10024727 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Geier, Johannes
  2. Uter, W
  3. Gefeller, Olaf
  4. Ballal, S G
  5. Albar, A A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...