skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Peri, Giovanni xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of income and immigration policies on international migration

Ortega, Francesc ; Peri, Giovanni

Migration Studies, 2013, Vol. 1(1), pp.47-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2049-5838 ; E-ISSN: 2049-5846 ; DOI: 10.1093/migration/mns004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Search and Redistribution: A Quantitative Assessment of Native Welfare

Battisti, Michele ; Felbermayr, Gabriel ; Peri, Giovanni ; Poutvaara, Panu

Journal of the European Economic Association, 2018, Vol. 16(4), pp.1137-1188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1542-4766 ; E-ISSN: 1542-4774 ; DOI: 10.1093/jeea/jvx035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration Policies: Recent Advances on Measurement, Determinants and Outcomes

Ortega, Francesc ; Peri, Giovanni

CESifo Economic Studies, 2015, Vol. 61(3-4), pp.521-526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1610-241X ; E-ISSN: 1612-7501 ; DOI: 10.1093/cesifo/ifv012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economic value of cultural diversity: evidence from US cities

Peri, Giovanni

Journal of Economic Geography, Jan 2006, Vol.6(1), pp.9-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14682702

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does emigration delay political change? Evidence from Italy during the great recession

Anelli, Massimo ; Peri, Giovanni

Economic Policy, 2017, Vol. 32(91), pp.551-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-4658 ; E-ISSN: 1468-0327 ; DOI: 10.1093/epolic/eix006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peri, G.
  2. Peri, Giovanni
  3. Ortega, Francesc
  4. Felbermayr, Gabriel
  5. Poutvaara, Panu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...