skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Retinotopic Coding of Extraretinal Pursuit Signals in Early Visual Cortex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retinotopic Coding of Extraretinal Pursuit Signals in Early Visual Cortex

Lebranchu, Pierre ; Bastin, J. ; Pelegrini-Issac, M. ; Lehericy, S. ; Berthoz, A. ; Orban, G.A.

Cerebral Cortex, 09/2010, 09/01/2010, Vol.20(9), pp.2172-2187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhp286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An anatomical landmark for the supplementary eye fields in human revealed with functional magnetic resonance imaging

Grosbras, M. H ; Lobel, E ; Van De Moortele, P. F ; Le Bihan, D ; Berthoz, A; Le Bihan, Denis (Editor)

Cerebral Cortex, 03 November 1999, Vol.9(7), pp.705-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual perception of motion and 3-D structure from motion: an fMRI study

Paradis, A. L ; Cornilleau-Pérès, V ; Droulez, J ; Van De Moortele, P. F ; Lobel, E ; Berthoz, A ; Le Bihan, D ; Poline, J. B; Le Bihan, Denis (Editor)

Cerebral Cortex, August 2000, Vol.10(8), pp.772-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human cortical networks for new and familiar sequences of saccades

Grosbras, M. H ; Leonards, U ; Lobel, E ; Poline, J. B ; Le Bihan, D ; Berthoz, A; Le Bihan, Denis (Editor)

Cerebral Cortex, October 2001, Vol.11(10), pp.936-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Distinct visual perspective-taking strategies involve the left and right medial temporal lobe structures differently
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct visual perspective-taking strategies involve the left and right medial temporal lobe structures differently

Lambrey, S. ; Amorim, M.-A. ; Samson, S. ; Noulhiane, M. ; Hasboun, D. ; Dupont, S. ; Baulac, M. ; Berthoz, A.

Brain, 02/01/2008, Vol.131(2), pp.523-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8950 ; E-ISSN: 1460-2156 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/brain/awm317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berthoz, A.
  2. Le Bihan, D
  3. Lobel, E.
  4. Lobel
  5. Le Bihan, Denis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...