skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Tác giả/ người sáng tác: The World Bank xóa Năm xuất bản: 2006đến2011 xóa Chủ đề: Economics xóa Chủ đề: Treatment Plants xóa Cơ sở dữ liệu: Open Knowledge Repository (World Bank Group) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Water and development an evaluation of World Bank support, 1997-2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and development an evaluation of World Bank support, 1997-2007

Independent Evaluation Group;; World Bank ; World Bankmmnmmindependent Evaluation Group

ISBN: 0821383930 ; ISBN: 9780821383933 ; ISBN: 9780821383933 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8393-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Independent Evaluation Group
  2. The World Bank
  3. World Bank. Independent Evaluation Group

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...