skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of four models for the sonification of elite rowing

Dubus, Gaël; KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Musikakustik

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol. 5(3-4), pp. 143-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0085-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gameful Experience Questionnaire (GAMEFULQUEST): an instrument for measuring the perceived gamefulness of system use

Högberg, Johan ; Hamari, Juho ; Wästlund, Erik

User Modeling and User-Adapted Interaction, 2019, Vol.29(3), pp.619-660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-1868 ; E-ISSN: 1573-1391 ; DOI: 10.1007/s11257-019-09223-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Preservation in Grids and Clouds: A Middleware Approach

Wittek, Peter ; Darányi, Sándor

Journal of Grid Computing, 2012, Vol.10(1), pp.133-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7873 ; E-ISSN: 1572-9184 ; DOI: 10.1007/s10723-012-9206-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bicyclists’ adaptation strategies when interacting with text messages in urban environments

Nygårdhs, Sara ; Ahlström, Christer ; Ihlström, Jonas ; Kircher, Katja

Cognition, Technology & Work, 2018, Vol.20(3), pp.377-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-5558 ; E-ISSN: 1435-5566 ; DOI: 10.1007/s10111-018-0478-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social network analysis to influence career development

Khousa, Eman ; Atif, Yacine

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2018, Vol.9(3), pp.601-616 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: 10.1007/s12652-017-0457-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing beyond habit: opening space for improved recycling and food waste behaviors through processes of persuasion, social influence and aversive affect

Comber, Rob ; Thieme, Anja

Personal and Ubiquitous Computing, 2013, Vol.17(6), pp.1197-1210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-012-0587-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hamari, J
  2. Alamán, Xavier
  3. Ahlström, Christer
  4. Comber, Rob
  5. Thieme, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...