skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Glucose xóa Chủ đề: Malic Acid xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of the high malic acid production mechanism in Saccharomyces cerevisiae sake yeast strain No. 28.(Report)

Nakayama, Shunichi ; Tabata, Ken ; Oba, Takahiro ; Kusumoto, Kenichi ; Mitsuiki, Shinji ; Kadokura, Toshimori ; Nakazato, Atsumi

Journal of Bioscience and Bioengineering, Sept, 2012, Vol.114(3), p.281(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tabata, Ken
  2. Kadokura, T
  3. Mitsuiki, Shinji
  4. Shunichi Nakayama
  5. Nakazato, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...