skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa Cơ sở dữ liệu: MIT Press (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference frames for spatial cognition: different brain areas are involved in viewer-, object-, and landmark-centered judgments about object location

Committeri, Giorgia ; Galati, Gaspare ; Paradis, Anne-Lise ; Pizzamiglio, Luigi ; Berthoz, Alain ; Le Bihan, Denis; Le Bihan, Denis (Editor)

Journal of Cognitive Neuroscience, November 2004, Vol.16(9), pp.1517-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0898-929X ; E-ISSN: 1530-8898 ; DOI: 10.1162/0898929042568550

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pizzamiglio, Luigi
  2. Committeri, Giorgia
  3. LeBihan, Denis
  4. Le Bihan, Denis
  5. Berthoz, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...