skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Matthies, Michael xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Quantum Statistical Approach to Remediation Effect of Humic Substances

N Aleksandrova, Olga ; Schulz, Marcus ; Matthies, Michael

Water, Air and Soil Pollution, Oct 2011, Vol.221(1-4), pp.203-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0783-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Remediation of Surface Water Systems Contaminated with Nuclear Waste via Humic Substances in South Ural

Aleksandrova, Olga ; Schulz, Marcus ; Matthies, Michael

Water, Air and Soil Pollution, Feb 2010, Vol.206(1-4), pp.203-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0096-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aleksandrova, Olga N.
  2. Schulz, M
  3. Matthies, M
  4. Aleksandrova, O.N.
  5. Matthies, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...