skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Baretzky, B. xóa Tác giả/ người sáng tác: Straumal, B. xóa Tác giả/ người sáng tác: Czeppe, T xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat effect of grain boundary wetting in Al-Mg alloys.(HTC 2012)

Kogtenkova, O. A. ; Protasova, S. G. ; Mazilkin, A. A. ; Straumal, B. B. ; Zieba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, Dec 15, 2012, Vol.47(24), p.8367(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase transformations in Al-Mg-Zn alloys during high pressure torsion and subsequent heating.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Kogtenkova, O. A. ; Mazilkin, A. A. ; Straumal, B. B. ; Abrosimova, G. E. ; Zieba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B. ; Valiev, R. Z.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4758(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First measurement of the heat effect of the grain boundary wetting phase transition.(IIB 2010)

Straumal, B.B. ; Kogtenkova, O.A. ; Protasova, S.G. ; Zieba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B. ; Valiev, R.Z.

Journal of Materials Science, June 15, 2011, Vol.46(12), p.4243(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (3)
  2. Springer (CrossRef)  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Straumal, Bb
  2. Kogtenkova, O A
  3. Zieba, P
  4. Straumal, B B
  5. Kogtenkova, O. A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...