skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Năm xuất bản: 2010đến2015 xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreaming the impossible dream: Ordering risks in Australian maternity care policies

Lane, Karen

Health Sociology Review, 01 March 2012, Vol.21(1), pp.23-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1446-1242 ; E-ISSN: 1839-3551 ; DOI: 10.5172/hesr.2012.21.1.23

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-Liberalism, the Changing German Labor Market, and Income Distribution: An Institutionalist and Post Keynesian Analysis

Hall, John ; Ludwig, Udo

Journal of Economic Issues, 01 June 2010, Vol.44(2), pp.345-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3624 ; E-ISSN: 1946-326X ; DOI: 10.2753/JEI0021-3624440207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediaries and Imaginaries in the Cultural and Creative Industries

O'Connor, Justin

Regional Studies, 04 March 2015, Vol.49(3), pp.374-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2012.748982

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. John Hall
  2. Ludwig, Udo
  3. O'Connor, J
  4. Lane, Karen
  5. Ludwig, U.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...