skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Rights and Social Exclusion in Nepal

Langford, Malcolm ; Bhattarai, Ananda Mohan

International Journal on Minority and Group Rights, 2011, Vol.18(3), pp.387-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181111X583341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Spatial Relationships between Material Culture and Language in the Upper Sepik and Central New Guinea

Fyfe, Andrew

Oceania, Jul 2009, Vol.79(2), pp.121-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00298077 ; E-ISSN: 18344461 ; DOI: 10.1002/j.1834-4461.2009.tb00055.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bhattarai, Ananda Mohan
  2. Fyfe, Andrew
  3. Bhattarai, A.M.
  4. Bhattarai, Ananda
  5. Andrew Fyfe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...