skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Alloys and Compounds xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient use of iron impurity in Al--Si alloys.(Report)

Zhang, Yong ; Zheng, Hongliang ; Liu, Yue ; Shi, Lei ; Zhao, Qingming ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, Dec 5, 2014, Vol.615, p.594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.06.114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insight into the structural evolution during TiN film growth via atomic resolution TEM.(Report)

Xu, Zhen ; Zhang, Zaoli ; Bartosik, Matthias ; Zhang, Yong ; Mayrhofer, Paul H. ; He, Yunbin

Journal of Alloys and Compounds, July 25, 2018, Vol.754, p.257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.04.268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced nucleation of primary silicon in Al-20 wt. % Si alloy with Ni-Si inoculation.(Report)

Yu, Wenhui ; Zhang, Yong ; Yan, Tingliang ; Liu, Yue ; Jiang, Aolei ; Zheng, Hongliang ; Tian, Xuelei

Journal of Alloys and Compounds, Feb 5, 2017, Vol.693, p.303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.09.188

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensile deformation behaviors and damping properties of small-sized Cu-Zr-Al metallic glasses

Liao, Weibing ; Zhao, Yangyong ; He, Jianping ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, April 5, 2013, Vol.555, p.357(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal shock behavior of ZrB.sub.2-SiC ultra-high temperature ceramics with addition of zirconia

Li, Weijie ; Zhang, Yong ; Zhang, Xinghong ; Hong, Changqing ; Han, Wenbo

Journal of Alloys and Compounds, June 10, 2009, Vol.478(1-2), p.386(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigations of new bulk metallic glass alloys fabricated using a high-pressure die-casting method based on industrial grade Zr raw material

Zhang, Tao ; Meng, Xianna ; Wang, Chengyong ; Li, Lugee ; Yang, Jiedan ; Li, Weirong ; Li, Ruixuan ; Zhang, Yong

Journal of Alloys and Compounds, 05 July 2019, Vol.792, pp.851-859 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.03.357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the stacking fault energy related deformation mechanism of nanocrystalline Cu and Cu alloys: A first-principles and TEM study

Zhang, Yong ; Guo, Jinming ; Chen, Jianghua ; Wu, Cuilan ; Kormout, Karoline Sophie ; Ghosh, Pradipta ; Zhang, Zaoli

Journal of Alloys and Compounds, 05 March 2019, Vol.776, pp.807-818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.10.275

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionalization of the support material based on N-doped carbon-reduced graphene oxide and its influence on the non-enzymatic detection of glucose

Zhang, Yong ; Zhang, Ying ; Zhu, Hong ; Li, Sida ; Jiang, Chao ; Blue, Robert Jonathan ; Su, Yi

Journal of Alloys and Compounds, 05 April 2019, Vol.780, pp.98-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.11.368

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (2)
 5. Sau 2018  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Zhang, Y
 3. Liu, Yue
 4. Zhang, Zaoli
 5. Zheng, Hongliang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...