skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test suite for evaluating performance of multithreaded MPI communication

Thakur, Rajeev ; Gropp, William

Parallel Computing, 2009, Vol.35(12), pp.608-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8191 ; E-ISSN: 1872-7336 ; DOI: 10.1016/j.parco.2008.12.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CPL6: The New Extensible, High Performance Parallel Coupler for the Community Climate System Model

Craig, Anthony P ; Jacob, Robert ; Kauffman, Brian ; Bettge, Tom ; Larson, Jay ; Ong, Everest ; Ding, Chris ; He, Yun

International Journal of High Performance Computing Applications, August 2005, Vol.19(3), pp.309-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-3420 ; E-ISSN: 1741-2846 ; DOI: 10.1177/1094342005056117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of X-ray Server from a set of WWW-accessed programs into WWW-based library for remote calls from X-ray data analysis software

Stepanov, Sergey

Thin Solid Films, 2007, Vol.515(14), pp.5700-5703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; E-ISSN: 1879-2731 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2006.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mathematics and Computer Science
  2. Craig, Anthony P
  3. He, Yun
  4. Larson, Jay
  5. Stepanov, Sergey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...