skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa Tất cả các phiên bản OneFile (GALE) xóa Tất cả các phiên bản Lok, Benjamin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual patient simulations and optimal social learning context: a replication of an aptitude-treatment interaction effect

Johnson, Teresa R ; Lyons, Rebecca ; Kopper, Regis ; Johnsen, Kyle J ; Lok, Benjamin C ; Cendan, Juan C

Medical teacher, June 2014, Vol.36(6), pp.486-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1466-187X ; PMID: 24738550 Version:1 ; DOI: 10.3109/0142159X.2014.890702

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using virtual human technology to provide immediate feedback about participants' use of demographic cues and knowledge of their cue use

Wandner, Laura D ; Letzen, Janelle E ; Torres, Calia A ; Lok, Benjamin ; Robinson, Michael E

The journal of pain : official journal of the American Pain Society, November 2014, Vol.15(11), pp.1141-1147 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1528-8447 ; PMID: 25124965 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jpain.2014.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lok, Benjamin
  2. Lyons, Rebecca
  3. Torres, Calia A
  4. Wandner, Laura D
  5. Letzen, Janelle E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...