skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heitor Villa-Lobos e Getulio Vargas: doutrinando criancas por meio da educacao musical

Ferraz, Gabriel

Latin American Music Review, 2013, Vol.34(2), p.162(34) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-0350 ; DOI: 10.7560/LAMR34202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prensa y nacionalismo en Baja California durante la Segunda Guerra Mundial

Gruel, Víctor M

Estudios fronterizos, 01 June 2013, Vol.14(27), pp.151-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2395-9134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...