skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Korean xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonial modernity and the making of Mokpo as a dual city.(Colonial Modernity and the Making of Modern Korean Cities)

Park Chan Seung

Korea Journal, Autumn, 2008, Vol.48(3), p.104-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-3900

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hangugin ŭi sobi wa yŏgasaenghwal

Epstein, Stephen J

The Journal of Asian Studies, 2002, Vol.61(1), pp.276-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2700252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Konganp'a wa Chosŏn hugi hanmunhak
Kungmunhak kwa minjok kŭrigo kŭndae

Cha, Javier

The Journal of Asian Studies, 2009, Vol.68(4), pp.1312-1315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911809991343

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seung, P.C.
  2. Chan-Seung Park
  3. Javier Cha
  4. Seung, PC
  5. Cha, Javier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...