skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.891  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5,535 Hours of Impact: Effects of Olympic Media on Nationalism Attitudes

Billings, Andrew C. ; Brown, Kenon A. ; Brown, Natalie A.

Journal of Broadcasting & Electronic Media, 01 October 2013, Vol.57(4), p.579-595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-8151 ; E-ISSN: 1550-6878 ; DOI: 10.1080/08838151.2013.850591

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Islam in Cold War Turkey, 1944–69

Aytürk, Ilker

Middle Eastern Studies, 03 September 2014, Vol.50(5), p.693-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2014.911177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ankara Consensus: Islamists, Kemalists, and Why Turkey's Nationalism Remains Overlooked

Sørensen, Bo Ærenlund

Middle Eastern Studies, 01 July 2012, Vol.48(4), p.613-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2012.682301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Nationalism, Modernism and Secularism: The Ambivalent Place of ‘Alevi Identities’

Kose, Talha

Middle Eastern Studies, 01 July 2013, Vol.49(4), p.590-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2013.798309

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Arab Nationalism? Russia and Greece in Ottoman Syria and Palestine (1840–1909)

Vovchenko, Denis

Middle Eastern Studies, 01 November 2013, Vol.49(6), p.901-918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2013.836499

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Islamism, Traditional Islam and Ethno-Nationalism in the Northern Caucasus

Bram, Chen ; Gammer, Moshe

Middle Eastern Studies, 01 March 2013, Vol.49(2), p.296-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2013.763797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicities, Nationalism and the Politics of Identity: Shaping the Nation in Russia

Semenenko, Irina

Europe-Asia Studies, 07 February 2015, Vol.67(2), p.306-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668136.2014.1002681

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hybrid Orient: Japonisme and Nationalism of the Takashimaya Mandarin Robes

Rado, Mei Mei

Fashion Theory, 18 August 2015, p.1-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-704X ; E-ISSN: 1751-7419 ; DOI: 10.1080/1362704X.2015.1071071

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Balcony to Barricade: Nationalism and Popular Mobilisation in Georgia, Ukraine, and Russia

Carnaghan, Ellen

Europe-Asia Studies, 20 October 2016, Vol.68(9), p.1579-1607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668136.2016.1237616

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ahmad Amin and nationalism

Barak, Efraim

Middle Eastern Studies, 01 March 2007, Vol.43(2), p.295-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200601114158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health As Culture and Nationalism in Cuba

Johnson, Candace

Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 01 January 2006, Vol.31(61), p.91-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0826-3663 ; E-ISSN: 2333-1461 ; DOI: 10.1080/08263663.2006.10816891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The encounter of Kurdish women with nationalism in Turkey

Yüksel, Metin

Middle Eastern Studies, 01 September 2006, Vol.42(5), p.777-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200600828022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Shi‘is in Lebanon: Between communal ‘ asabiyya and Arab nationalism, 1908–21

Firro, Kais M.

Middle Eastern Studies, 01 July 2006, Vol.42(4), p.535-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200600642175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elie Kedourie's contribution to the study of nationalism

Kitromilides, Paschalis M.

Middle Eastern Studies, 01 September 2005, Vol.41(5), p.661-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200500233166

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Assimilation and Kemalism: Turkish Nationalism and the Minorities in the 1930s

Cagaptay, Soner

Middle Eastern Studies, 01 May 2004, Vol.40(3), p.86-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/0026320042000213474

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lebanese Nationalism versus Arabism: From Bulus Nujaym to Michel Chiha

Firro, Kais M

Middle Eastern Studies, 01 September 2004, Vol.40(5), p.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/0026320042000265657

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Ethnic Questions in Western Academic Circles

Ke, Fan

Chinese Sociology & Anthropology, 01 July 2001, Vol.33(4), p.29-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-4625 ; DOI: 10.2753/CSA0009-4625330429

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iranian nationalism and Reza Shah

Ghods, M. Reza

Middle Eastern Studies, 01 January 1991, Vol.27(1), p.35-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263209108700845

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perils of Nationalism: The Peru-Ecuador Conflict

Manrique, Nelson

NACLA Report on the Americas, 01 January 1999, Vol.32(4), p.6-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-4839 ; E-ISSN: 2471-2620 ; DOI: 10.1080/10714839.1999.11722724

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A town called nobody: Violence, nationalism, and witch‐burning

Kapstein, Helen

Journal of Literary Studies, 01 June 2002, Vol.18(1-2), p.85-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0256-4718 ; E-ISSN: 1753-5387 ; DOI: 10.1080/02564710208530291

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.891  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (914)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (49)
 2. 1990đến1996  (282)
 3. 1997đến2003  (554)
 4. 2004đến2011  (679)
 5. Sau 2011  (327)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1.513)
 2. Bình xét khoa học  (378)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Italian  (44)
 2. French  (34)
 3. Afrikaans  (23)
 4. Spanish  (23)
 5. German  (8)
 6. Lithuanian  (6)
 7. Arabic  (3)
 8. Chinese  (3)
 9. Russian  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mango, Andrew
 2. Cronin, Stephanie
 3. Cha-Jua, Sundiata Keita
 4. O'Loughlin, John
 5. Chrisman, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...