skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: User Interface xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Implementation of User Interface of Smart Drive System Using Goal-Directed Design Method

Pangestuti, Dwitika Diah ; Fachriannoor, Fachriannoor ; Kusumo, Dana S. ; Sabariah, Mira Kania ; Alimin, Achmad

Procedia Computer Science, 2017, Vol.116, pp.492-499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2017.10.073

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability evaluation of adaptive features in smartphones

Iqbal, Muhammad Waseem ; Ahmad, Nadeem ; Shahzad, Syed Khuram

Procedia Computer Science, 2017, Vol.112, pp.2185-2194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2017.08.258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...