skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản BioMed Central xóa Tất cả các phiên bản OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BLAST Ring Image Generator (BRIG): simple prokaryote genome comparisons

Alikhan, Nabil-Fareed ; Petty, Nicola K ; Ben Zakour, Nouri L ; Beatson, Scott A

BMC Genomics, 2011, Vol.12, p.402-402 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-12-402 ; PMCID: 3163573 ; PMID: 21824423

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BiologicalNetworks - tools enabling the integration of multi-scale data for the host-pathogen studies

Ponomarenko Julia ; Ray Animesh ; Gupta Amarnath ; Dubinina Yulia ; Sedova Mayya ; Kozhenkov Sergey ; Baitaluk Michael

BMC Systems Biology, 01 January 2011, Vol.5(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-0509 ; E-ISSN: 1752-0509 ; DOI: 10.1186/1752-0509-5-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...