skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photographs & phonographs.(photoessay)(Photograph)

Knelman, Sara

Aperture, Issue 224, pp.52-59

ISSN: 0003-6420

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Katsumi Watanabe's discology.(photoessay)(Photograph)

Tsuzuki, Kyoichi ; Bergstrom Brian

Aperture, Issue 224, pp.60-67

ISSN: 0003-6420

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

No system: Vinca Petersen.(photoessay)(Photograph)

Garratt, Sheryl

Aperture, Issue 224, pp.100-109

ISSN: 0003-6420

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total records.(photoessay)(Photograph)

Aletti, Vince

Aperture, Issue 224, pp.78-83

ISSN: 0003-6420

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Santu Mofokeng: Pedi dancers.(Photograph)

Chuang, Joshua

Aperture, Issue 224, pp.110-115

ISSN: 0003-6420

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Knelman, Sara
  2. Garratt, Sheryl
  3. Tsuzuki, Kyoichi
  4. Bergstrom Brian
  5. Chuang, Joshua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...