skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNET DAS COISAS APLICADA A NEGÓCIOS - UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO/THE INTERNET OF THINGS APPLIED TO BUSINESS: A BIBLIOMETRIC STUDY

Galegale, Gustavo ; Siqueira, Érica ; E Silva, Carolina ; de Souza, Cesar

Journal of Information Systems and Technology Management : JISTEM, Sep-Dec 2016, Vol.13(3), pp.423-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18092640 ; E-ISSN: 18071775 ; DOI: 10.4301/S1807-17752016000300004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT MANAGEMENT: TOWARD ASSESSING QUALITY OF CONTEXT PARAMETERS IN A UBIQUITOUS AMBIENT ASSISTED LIVING ENVIRONMENT

Nazario, Debora Cabral ; Dantas, Mario Antonio Ribeiro ; Todesco, Jose Leomar

JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management, 01 December 2014, Vol.11(3), pp.569-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-1775 ; E-ISSN: 1807-1775 ; DOI: 10.4301/S1807-17752014000300004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control Automático de Condiciones Ambientales en Domótica usando Redes Neuronales Artificiales

Henríquez, Mauricio R ; Palma, Patricio A

Información tecnológica, January 2011, Vol.22(3), pp.125-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-0764 ; E-ISSN: 0718-0764 ; DOI: 10.4067/S0718-07642011000300014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...