skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wilming, Laurens xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The consensus coding sequence (CCDS) project: Identifying a common protein-coding gene set for the human and mouse genomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The consensus coding sequence (CCDS) project: Identifying a common protein-coding gene set for the human and mouse genomes

Pruitt, K. D. ; Harrow, J. ; Harte, R. A. ; Wallin, C. ; Diekhans, M. ; Maglott, D. R. ; Searle, S. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Ruef, B. J. ; Hart, E. ; Suner, M.-M. ; Landrum, M. J. ; Aken, B. ; Ayling, S. ; Baertsch, R. ; Fernandez-Banet, J. ; Cherry, J. L. ; Curwen, V. ; Dicuccio, M. ; Kellis, M. ; Lee, J. ; Lin, M. F. ; Schuster, M. ; Shkeda, A. ; Amid, C. ; Brown, G. ; Dukhanina, O. ; Frankish, A. ; Hart, J. ; Maidak, B. L. ; Mudge, J. ; Murphy, M. R. ; Murphy, T. ; Rajan, J. ; Rajput, B. ; Riddick, L. D. ; Snow, C. ; Steward, C. ; Webb, D. ; Weber, J. A. ; Wilming, L. ; Wu, W. ; Birney, E. ; Haussler, D. ; Hubbard, T. ; Ostell, J. ; Durbin, R. ; Lipman, D.

Genome Research, 07/01/2009, Vol.19(7), pp.1316-1323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.080531.108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Genomic anatomy of the Tyrp1 (brown) deletion complex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic anatomy of the Tyrp1 (brown) deletion complex

Smyth, I. M. ; Wilming, L. ; Lee, A. W. ; Taylor, M. S. ; Gautier, P. ; Barlow, K. ; Wallis, J. ; Martin, S. ; Glithero, R. ; Phillimore, B. ; Pelan, S. ; Andrew, R. ; Holt, K. ; Taylor, R. ; Mclaren, S. ; Burton, J. ; Bailey, J. ; Sims, S. ; Squares, J. ; Plumb, B. ; Joy, A. ; Gibson, R. ; Gilbert, J. ; Hart, E. ; Laird, G. ; Loveland, J. ; Mudge, J. ; Steward, C. ; Swarbreck, D. ; Harrow, J. ; North, P. ; Leaves, N. ; Greystrong, J. ; Coppola, M. ; Manjunath, S. ; Campbell, M. ; Smith, M. ; Strachan, G. ; Tofts, C. ; Boal, E. ; Cobley, V. ; Hunter, G. ; Kimberley, C. ; Thomas, D. ; Cave-Berry, L. ; Weston, P. ; Botcherby, M. R. M. ; White, S. ; Edgar, R. ; Cross, S. H. ; Irvani, M. ; Hummerich, H. ; Simpson, E. H. ; Johnson, D. ; Hunsicker, P. R. ; Little, P. F. R. ; Hubbard, T. ; Campbell, R. D. ; Rogers, J. ; Jackson, I. J.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/07/2006, Vol.103(10), pp.3704-3709 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0600199103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mudge, Jonathan
  2. Hart, Elizabeth
  3. Harrow, J.
  4. Hart, E.
  5. Wilming, Laurens

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...