skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal On Multimodal User Interfaces xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Prototyping and evaluating glove-based multimodal interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping and evaluating glove-based multimodal interfaces

García, Julián ; Molina, José P. ; Martínez, Diego ; García, Arturo S. ; González, Pascual ; Vanderdonckt, Jean

Journal on Multimodal User Interfaces, 7/2008, Vol.2(1), pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12193-008-0005-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial (p 1-1)

Vanderdonckt, Jean

Journal on Multimodal User Interfaces, July, 2008, Vol.2(1), p.1(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...