skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 410  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linguistic Minority Rights in the Danish-German Border Region: Reciprocity and Public Administration Policies

Malloy, Tove H ; Wolf, Sonja

International Journal on Minority and Group Rights, November 2016, Vol.23(4), pp.485-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02304002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territoriality and Minority Language Rights

Vizi, Balázs

International Journal on Minority and Group Rights, November 2016, Vol.23(4), pp.429-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02304006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Normative language policy and minority language rights: rethinking the case of regional languages in France

Oakes, Leigh

Language Policy, 2017, Vol.16(4), pp.365-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863 ; DOI: 10.1007/s10993-016-9411-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lost in transition: Russian-speaking non-citizens in Latvia and the protection of minority rights in the European Union

Guliyeva, Gulara

European Law Review, Dec, 2008, Vol.33(6), p.843-869

ISSN: 0307-5400

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Minorities, Immigrants, and Migrants: The Reframing of Minority Language Rights in Europe

Elias, Stella Burch

DOI: 10.15779/Z38S93M

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English-only laws and direct legislation: the battle in the states over language minority rights

Arington, Michele

The Journal of Law & Politics, Wntr, 1991, Vol.7(2), p.325-352

ISSN: 0749-2227

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Language Rights in International Law

Dunbar, Robert

International and Comparative Law Quarterly, 2001, Vol.50(1), pp.90-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893 ; E-ISSN: 1471-6895 ; DOI: 10.1093/iclq/50.1.90

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutionally protected minority official language rights in Canada.(Special Report: The Law and Language)

Aippersbach, Carole

LawNow, 2011, Vol.35(5), p.31(6)

ISSN: 0841-2626

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

osce High Commissioner on National Minorities on the Use of Languages in Relations with the Public Administration, and on the Supervision and Enforcement of Linguistic Requirements

Ulasiuk, Iryna ; Hadirca, Laurentiu

International Journal on Minority and Group Rights, April 2016, Vol.23(2), pp.237-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02302001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language policy, ethnic tensions and linguistic rights in post war Sri Lanka

Herath, Sreemali

Language Policy, 2015, Vol.14(3), pp.245-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863 ; DOI: 10.1007/s10993-014-9339-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority language education rights in Canada.

Kahn, Anwar A.

Journal of law & education, 1994, Vol.23(3), pp.399-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-6072

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language regimes, minority language rights, and international legal issues: the case of Quebec anglophones

Green, William

Syracuse Journal of International Law and Commerce, Spring, 1999, Vol.26, p.267-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-0709

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity Politics in the Educational System in South Tyrol: Balancing between Minority Protection and the Need to Manage Diversity

Wisthaler, Verena

Studies in Ethnicity and Nationalism, Dec, 2013, Vol.13(3), p.358(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The case against official monolingualism: the ideosyncrasies of minority language rights in Israel and the United States

Merin, Yuval

ILSA Journal of International & Comparative Law, Fall, 1999, Vol.6(1), p.1-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1082-944X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National language policy theory: exploring Spolsky’s model in the case of Iceland

Albury, Nathan

Language Policy, 2016, Vol.15(4), pp.355-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863 ; DOI: 10.1007/s10993-015-9357-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Section 23 of the Charter: minority-language education rights.(Essays on Canada's Constitutional Adaptations to Official Language Issues)

Rouleau, Nicolas M.

Supreme Court Law Review, Feb, 2008, Vol.39, p.261-345

ISSN: 0228-0108

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educating Language Minority Students and Affirming Their Equal Rights: Research and Practical Perspectives

Hakuta, Kenji

Educational Researcher, May 2011, Vol.40(4), pp.163-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-189X ; E-ISSN: 1935-102X ; DOI: 10.3102/0013189X11404943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Charter for Regional and Minority Languages - minority group rights and compatibility with concepts of equality, nondiscrimination and national unity in French Constitution - reconciling official language with freedom of speech

Oellers - Frahm, Karin

American Journal of International Law, Oct, 1999, Vol.93(4), p.938-942 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Rights and Multilingualism in Vojvodina

Beretka, Katinka

International Journal on Minority and Group Rights, November 2016, Vol.23(4), pp.505-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02304007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Four language laws of Ukraine.(Special Issue: Territoriality, Language Rights and Minorities - European Perspectives)

Czernicsko, Istvan ; Fedinec, Csilla

International Journal on Minority and Group Rights, 2016, Vol.23(4), pp.560-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 410  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (358)
 2. Toàn văn trực tuyến (235)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (10)
 2. 1993đến1998  (32)
 3. 1999đến2004  (61)
 4. 2005đến2011  (122)
 5. Sau 2011  (183)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (386)
 2. Bình xét khoa học  (13)
 3. Tin tức  (11)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (389)
 2. French  (11)
 3. Portuguese  (4)
 4. German  (3)
 5. Norwegian  (2)
 6. Russian  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mallikarjun, B.
 2. Dunbar, Robert
 3. De Varennes, Fernand
 4. Spolsky, Bernard
 5. Kulyk, Volodymyr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...