skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.005  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution and assessment of heavy metals off the Changjiang River mouth and adjacent area during the past century and the relationship of the heavy metals with anthropogenic activity

Hu, Gang ; Bi, Shipu ; Xu, Gang ; Zhang, Yong ; Mei, Xi ; Li, Anchun

Marine Pollution Bulletin, 15 July 2015, Vol.96(1-2), pp.434-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation mechanisms, length scales and optimizing the mechanical properties of nanotwinned metals.(Report)

Wu, Z. X. ; Zhang, Y. W. ; Srolovitz, D. J.

Acta Materialia, Oct, 2011, Vol.59(18), p.6890(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetotactic bacteria: promising biosorbents for heavy metals

Zhou, Wei ; Zhang, Yanzong ; Ding, Xiaohui ; Liu, Yan ; Shen, Fei ; Zhang, Xiaohong ; Deng, Shihuai ; Xiao, Hong ; Yang, Gang ; Peng, Hong

Applied Microbiology and Biotechnology, 2012, Vol.95(5), pp.1097-1104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-012-4245-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in particulate and colloidal matter from atmospheric deposition of urban Guangzhou, South China

Huang, Wen ; Duan, Dandan ; Zhang, Yulong ; Cheng, Hefa ; Ran, Yong

Marine Pollution Bulletin, 30 August 2014, Vol.85(2), pp.720-726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2013.12.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment quality of the SW coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: a comprehensive assessment based on the analysis of heavy metals

Xuelu Gao ; Wen Zhuang ; Chen-Tung Arthur Chen ; Yong Zhang

PLoS ONE, Vol.10(3), p.e0122190 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0122190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals distribution and environmental quality assessment for sediments off the southern coast of the Shandong Peninsula, China

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Bi, Shipu ; Zhang, Xiaobo ; Li, Xiaoyue ; Lin, Manman ; Hu, Gang

Marine Pollution Bulletin, 15 November 2015, Vol.100(1), pp.483-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.09.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility and health risk of arsenic, mercury and other metals in urban street dusts from a mega-city, Nanjing, China

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen ; Ding, Zhuhong

Environmental Pollution, 2011, Vol.159(5), pp.1215-1221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2011.01.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of vermicomposting on concentration and speciation of heavy metals in sewage sludge with additive materials

He, Xin ; Zhang, Yaxin ; Shen, Maocai ; Zeng, Guangming ; Zhou, Mucen ; Li, Meirong

Bioresource Technology, October 2016, Vol.218, pp.867-873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.07.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BaP-metals co-exposure induced tissue-specific antioxidant defense in marine mussels Mytilus coruscus

Chen, Siyu ; Qu, Mengjie ; Ding, Jiawei ; Zhang, Yifei ; Wang, Yi ; Di, Yanan

Chemosphere, August 2018, Vol.205, pp.286-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.04.109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile template-free fabrication of iron manganese bimetal oxides nanospheres with excellent capability for heavy metals removal

Wen, Zhipan ; Zhang, Yalei ; Guo, Sheng ; Chen, Rong

Journal of Colloid And Interface Science, 15 January 2017, Vol.486, pp.211-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2016.09.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals removal using hydrogel-supported nanosized hydrous ferric oxide: Synthesis, characterization, and mechanism

Zhang, Yipin ; Li, Zhengkui

Science of the Total Environment, 15 February 2017, Vol.580, pp.776-786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.12.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of soil washing with biodegradable chelators on the toxicity of residual metals and soil biological properties

Wang, Guiyin ; Zhang, Shirong ; Zhong, Qinmei ; Xu, Xiaoxun ; Li, Ting ; Jia, Yongxia ; Zhang, Yanzong ; Peijnenburg, Willie J.G.M. ; Vijver, Martina G.

Science of the Total Environment, 1 June 2018, Vol.625, pp.1021-1029 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAHs and heavy metals in the surrounding soil of a cement plant Co-Processing hazardous waste

Wang, Chen ; Yang, Zhenzhou ; Zhang, Yanhao ; Zhang, Zuotai ; Cai, Zongwei

Chemosphere, November 2018, Vol.210, pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.06.177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A thermodynamic study of corrosion behaviors for CoCrFeNi-based high-entropy alloys

Zhang, Boliang ; Zhang, Yi ; Guo, S.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14729-14738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2652-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation of core–shell network structural titanium–nitrogen alloys with different nitrogen contents

Zhang, Y. ; Zhang, W. ; Wang, X. ; Huo, W.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), pp.7824-7830 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1015-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgenic alfalfa plants co-expressing glutathione S-transferase (GST) and human CYP2E1 show enhanced resistance to mixed contaminates of heavy metals and organic pollutants

Zhang, Yuanyuan ; Liu, Junhong

Journal of Hazardous Materials, 2011, Vol.189(1), pp.357-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.02.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organophosphorus flame retardants and heavy metals in municipal landfill leachate treatment system in Guangzhou, China

Deng, Mingjun ; Kuo, Dave T.F. ; Wu, Qihang ; Zhang, Ying ; Liu, Xinyu ; Liu, Shengyu ; Hu, Xiaodong ; Mai, Bixian ; Liu, Zhineng ; Zhang, Haozhi

Environmental Pollution, May 2018, Vol.236, pp.137-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.01.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in nectar modify behaviors of pollinators and nectar robbers: Consequences for plant fitness

Xun, Erna ; Zhang, Yanwen ; Zhao, Jimin ; Guo, Jixun

Environmental Pollution, November 2018, Vol.242, pp.1166-1175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.07.128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multivariate geostatistical analysis and source identification of heavy metals in the sediment of Poyang Lake in China

Dai, Lijun ; Wang, Lingqing ; Li, Lianfang ; Liang, Tao ; Zhang, Yongyong ; Ma, Chuanxin ; Xing, Baoshan

Science of the Total Environment, 15 April 2018, Vol.621, pp.1433-1444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of selected heavy metals in placental tissues and risk for neonatal orofacial clefts

Pi, Xin ; Qiao, Yiran ; Wei, Yihui ; Jin, Lei ; Li, Zhiwen ; Liu, Jufen ; Zhang, Yali ; Wang, Linlin ; Liu, Yaqiong ; Xie, Qing ; Ren, Aiguo

Environmental Pollution, November 2018, Vol.242, pp.1652-1658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.07.112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.005  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.985)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (13)
 2. 2000đến2004  (15)
 3. 2005đến2009  (664)
 4. 2010đến2015  (1.311)
 5. Sau 2015  (2.976)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4.983)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (22)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Engineering  (2.050)
 2. Chemistry  (806)
 3. Physics  (406)
 4. China  (390)
 5. Alloys  (384)
 6. Adsorption  (319)
 7. Microstructure  (305)
 8. Metals  (303)
 9. Copper  (265)
 10. Heavy Metals  (263)
 11. Cadmium  (247)
 12. Cobalt  (242)
 13. Environmental Sciences  (213)
 14. Nickel  (211)
 15. Crystal Structure  (210)
 16. Zinc  (177)
 17. Silicon  (175)
 18. Lead  (173)
 19. Metals, Heavy  (136)
 20. Heavy Metal  (52)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Zhang, Yh  (319)
 2. Zhang, Yan  (287)
 3. Zhang, Yong  (284)
 4. Wang, Y.  (283)
 5. Zhang, Ying  (254)
 6. Zhang, Yi  (243)
 7. Zhang, Yj  (241)
 8. Liu, Y.  (240)
 9. Zhang, Yu  (238)
 10. Zhang, Yue  (168)
 11. Li, Z.  (144)
 12. Zhang, Yang  (135)
 13. Zhang, Yao  (61)
 14. Zhang, Yanwen  (41)
 15. Zhang, Yanghuan  (40)
 16. Zhang, Yafei  (28)
 17. Zhang, Yuheng  (23)
 18. Zhang, Yingmei  (18)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (46)
 2. Japanese  (4)
 3. Portuguese  (3)
 4. French  (3)
 5. Spanish  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Zhang, Yh
 3. Zhang, Yan
 4. Zhang, Yong
 5. Wang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...