skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) - user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface.(Database)(Report)

Dupl' Akova, Nikoleta ; Re?ak, David ; Hovanec, Patrik ; Honysova, Barbora ; Twell, David ; Honys, David

BMC Plant Biology, July 23, 2007, Vol.7(39), p.39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Re?ak, David
  2. Hovanec, Patrik
  3. Honys, David
  4. Honysova, Barbora
  5. Dupl'akova, Nikoleta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...