skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud computing and its impact on mobile software development: Two roads diverged.(Report)

Mikkonen, Tommi ; Taivalsaari, Antero

The Journal of Systems and Software, Sept, 2013, Vol.86(9), p.2318(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring ScrumBut—An empirical study of Scrum anti-patterns

Eloranta, Veli-Pekka ; Koskimies, Kai ; Mikkonen, Tommi

Information and Software Technology, June 2016, Vol.74, pp.194-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HTML5-based mobile agents for web-of-things.(Report)

Voutilainen, Jari-Pekka ; Mattila, Anna-Liisa ; Systa, Kari ; Mikkonen, Tommi

Informatica, 2016, Vol.40(1), p.43(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0350-5596

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey and evaluation of neural computation models for bio-integrated systems

Christophe, Francois ; Andalibi, Vafa ; Laukkarinen, Teemu ; Mikkonen, Tommi ; Koskimies, Kai

Nano Communication Networks, December 2015, Vol.6(4), pp.155-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1878-7789 ; E-ISSN: 1878-7797 ; DOI: 10.1016/j.nancom.2015.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing systems adaptability to a product family

Korhonen, Mika ; Mikkonen, Tommi

Journal of Systems Architecture, 2004, Vol.50(7), pp.383-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-7621 ; E-ISSN: 1873-6165 ; DOI: 10.1016/j.sysarc.2003.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early analysis of resource consumption patterns in mobile applications

Berrocal, Javier ; Garcia-Alonso, Jose ; Vicente-Chicote, Cristina ; Hernández, Juan ; Mikkonen, Tommi ; Canal, Carlos ; Murillo, Juan M

Pervasive and Mobile Computing, February 2017, Vol.35, pp.32-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-1192 ; E-ISSN: 1873-1589 ; DOI: 10.1016/j.pmcj.2016.06.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DevOps in practice: A multiple case study of five companies

Lwakatare, Lucy Ellen ; Kilamo, Terhi ; Karvonen, Teemu ; Sauvola, Tanja ; Heikkilä, Ville ; Itkonen, Juha ; Kuvaja, Pasi ; Mikkonen, Tommi ; Oivo, Markku ; Lassenius, Casper

Information and Software Technology, October 2019, Vol.114, pp.217-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2019.06.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mikkonen, Tommi
 2. Mikkonen, T
 3. Koskimies, Kai
 4. Korhonen, Mika
 5. Andalibi, Vafa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...