skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atorvastatin as a potential anti-malarial drug: in vitro synergy in combinational therapy with quinine against Plasmodium falciparum.(Research)(Report)

Parquet, Veronique ; Henry, Maud ; Wurtz, Nathalie ; Dormoi, Jerome ; Briolant, Sebastien ; Gil, Marine ; Baret, Eric ; Amalvict, Remy ; Rogier, Christophe ; Pradines, Bruno

Malaria Journal, May 25, 2010, Vol.9, p.139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1475-2875

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoCoNutTrix: Collaborative Retrofitting for Information Visualization

Isenberg, Petra ; Bezerianos, Anastasia ; Henry, Nathalie ; Carpendale, Sheelagh ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE Computer Graphics and Applications, 2009, Vol.29(5), pp.44--57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2009.78

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bezerianos, Anastasia
  2. Dormoi, Jerome
  3. Bezerianos, A.
  4. Fekete, J.-D
  5. Henry, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...