skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of linguistic and numerical information for biped control

Zhou, Changjiu ; Ruan, Da

Robotics and Autonomous Systems, 1999, Vol.28(1), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/S0921-8890(99)00029-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humanoid soccer robots

Menegatti, Emanuele ; Behnke, Sven ; Zhou, Changjiu

Robotics and Autonomous Systems, 2009, Vol.57(8), pp.759-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2009.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model reference adaptive robust fuzzy control for ship steering autopilot with uncertain nonlinear systems

Yang, Yansheng ; Zhou, Changjiu ; Ren, Jusheng

Applied Soft Computing Journal, 2003, Vol.3(4), pp.305-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4946 ; DOI: 10.1016/j.asoc.2003.05.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating human-like soccer primitives from human data

Acosta Calderon, Carlos A ; Mohan, Rajesh E ; Hu, Lingyun ; Zhou, Changjiu ; Hu, Huosheng

Robotics and Autonomous Systems, 2009, Vol.57(8), pp.860-869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2009.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RoboCup 2004 competitions and symposium: a small kick for robots, a giant score for science

Lima, Pedro ; Custodio, Luis ; Akin, Levent ; Jacoff, Adam ; Kraetzschmar, Gerhard ; Kiat, Ng Beng ; Obst, Oliver ; Rofer, Thomas ; Takahashi, Yasutake ; Zhou, Changjiu

AI Magazine, Summer, 2005, Vol.26(2), p.36(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-4602

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhou, Changjiu
  2. Zhou, C.
  3. Zhou, CJ
  4. Ruan, Da
  5. Takahashi, Yasutake

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...