skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Flipboard to Support Coursework: Student Beliefs, Attitudes, Engagement, and Device Choice.(Report)

Hornik, Steven ; Denoyelles, Aimee ; Chen, Baiyun

TechTrends: For Leaders in Education & Training, 2016, Vol.60(5), p.503(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-3894 ; DOI: 10.1007/s11528-016-0108-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hornik, S.
  2. Chen, Baiyun
  3. Denoyelles, Aimee
  4. Chen, B.
  5. Hornik, Steven

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...