skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Berret, Bastien xóa Tác giả/ người sáng tác: Jean Paul Gauthier xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inactivation Principle: Mathematical Solutions Minimizing the Absolute Work and Biological Implications for the Planning of Arm Movements (The Inactivation Principle)

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frédéric ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean Paul; Friston, Karl J. (Editor)

PLoS Computational Biology, 2008, Vol.4(10), p.e1000194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000194

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. Public Library of Science (CrossRef)  (1)
  3. PLoS  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...