skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: OAPEN: Open Access Publishing in European Networks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rising Powers and Peacebuilding: Breaking the Mold?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising Powers and Peacebuilding: Breaking the Mold?

T Call, Charles ; De Coning, Cedric

ISBN: 9783319606200 ; ISBN: 9783319606217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The New Pacific Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Pacific Diplomacy

Fry, Greg ; Tarte, Sandra;

ISBN: 9781925022810 ; E-ISBN: 9781925022827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century

Wesley, Michael

ISBN: 9781760461171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Australia goes to Washington - 75 years of Australian representation in the United States, 1940–2015
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia goes to Washington - 75 years of Australian representation in the United States, 1940–2015

Bridge, Carl ; Lee, David ; Lowe, David;

ISBN: 9781760460785 ; E-ISBN: 9781760460792

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The United Nations, intra-state peacekeeping and normative change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations, intra-state peacekeeping and normative change

Aksu, Esref

ISBN: 9780719067488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Theory and reform in the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and reform in the European Union

Ifantis, Kostas ; Stavridis, Stelios ; Tsinisizelis, Michael J. ; Chryssochoou, Dimitris N.

ISBN: 9781526137920

Toàn văn sẵn có

7
Rethinking European Union foreign policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking European Union foreign policy

Tonra, Ben ; Christiansen, Thomas

ISBN: 9780719060014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wesley, Michael
  2. Charles T Call
  3. Aksu, Eşref
  4. Ifantis, Kostas
  5. Guittet, Emmanuel Pierre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...