skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Economic Journal xóa Cơ sở dữ liệu: Norwegian Open Research Archives (NORA) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporary Disability and Economic Incentives

Fevang, Elisabeth ; Hardoy, Inés ; Røed, Knut

The Economic Journal, 2017, Vol. 127(603), pp.1410-1432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/ecoj.12345

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Røed, Knut
  2. Fevang, Elisabeth
  3. Røed, K.
  4. Hardoy, I.
  5. Hardoy, Inés

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...