skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Norart (National Library of Norway) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors associated with psychological distress at home following elective surgery in a representative group of surgical patients: an explorative panel study.(Clinical report)

Sveinsdottir, Herdis

Nursing Science & Research in the Nordic Countries, Spring, 2010, Vol.30(1), p.34(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0107-4083

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sveinsdottir, Herdis
  2. Herdís Sveinsdóttir
  3. Sveinsdóttir, Herdís
  4. Sveinsdóttir, Herdis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...