skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An expressed, endogenous Nodavirus-like element captured by a retrotransposon in the genome of the plant parasitic nematode Bursaphelenchus xylophilus

James A. Cotton ; Sascha Steinbiss ; Toshiro Yokoi ; Isheng J. Tsai ; Taisei Kikuchi

Scientific Reports, 2016, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep39749

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whipworm genome and dual-species transcriptome analyses provide molecular insights into an intimate host-parasite interaction

Bernardo J Foth ; Isheng J Tsai ; Adam J Reid ; Allison J Bancroft ; Sarah Nichol ; Alan Tracey ; Nancy Holroyd ; James A Cotton ; Eleanor J Stanley ; Magdalena Zarowiecki ; Jimmy Z Liu ; Thomas Huckvale ; Philip J Cooper ; Richard K Grencis ; Matthew Berriman

Nature Genetics, 2014, Vol.46(7), p.693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.3010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome of Leishmania adleri from a mammalian host highlights chromosome fission in Sauroleishmania

Simone Coughlan ; Peter Mulhair ; Mandy Sanders ; Gabriele Schonian ; James A. Cotton ; Tim Downing

Scientific Reports, 2017, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep43747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genomic basis of parasitism in the Strongyloides clade of nematodes

Vicky L Hunt ; Isheng J Tsai ; Avril Coghlan ; Adam J Reid ; Nancy Holroyd ; Bernardo J Foth ; Alan Tracey ; James A Cotton ; Eleanor J Stanley ; Helen Beasley ; Hayley M Bennett ; Karen Brooks ; Bhavana Harsha ; Rei Kajitani ; Arpita Kulkarni ; Dorothee Harbecke ; Eiji Nagayasu ; Sarah Nichol ; Yoshitoshi Ogura ; Michael A Quail ; Nadine Randle ; Dong Xia ; Norbert W Brattig ; Hanns Soblik ; Diogo M Ribeiro ; Alejandro Sanchez-Flores ; Tetsuya Hayashi ; Takehiko Itoh ; Dee R Denver ; Warwick Grant ; Jonathan D Stoltzfus ; James B Lok ; Haruhiko Murayama ; Jonathan Wastling ; Adrian Streit ; Taisei Kikuchi ; Mark Viney ; Matthew Berriman

Nature Genetics, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.3495

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cotton, James A
  2. Tsai, Isheng J
  3. Kikuchi, Taisei
  4. Berriman, Matthew
  5. Holroyd, Nancy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...