skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tas1r3, encoding a new candidate taste receptor, is allelic to the sweet responsiveness locus Sac

Marianna Max ; Y. Gopi Shanker ; Liquan Huang ; Minqing Rong ; Zhan Liu ; Fabien Campagne ; Harel Weinstein ; Sami Damak ; Robert F. Margolskee

Nature Genetics, 2001, Vol.28(1), p.58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng0501-58

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimum information requested in the annotation of biochemical models (MIRIAM)

Nicolas Le Novère ; Andrew Finney ; Michael Hucka ; Upinder S Bhalla ; Fabien Campagne ; Julio Collado-Vides ; Edmund J Crampin ; Matt Halstead ; Edda Klipp ; Pedro Mendes ; Poul Nielsen ; Herbert Sauro ; Bruce Shapiro ; Jacky L Snoep ; Hugh D Spence ; Barry L Wanner

Nature Biotechnology, 2005, Vol.23(12), p.1509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; E-ISSN: 1546-1696 ; DOI: 10.1038/nbt1156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Campagne, F
  2. Campagne, Fabien
  3. Liu, Zhan
  4. Spence, Hugh D
  5. Mendes, Pedro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...