skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 198  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of Time Distribution Factors in the Development of National Recreational Industry
国民休闲产业发展中的时间分配因素

周勇

财经科学 (Finance and Economics), 2012, Issue 5, pp.109-116

ISSN: 1000-8306

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Folk Arts Industry Development Mode Analysis
我国民间艺术产业开发模式浅析

张娅妮

经济问题 (On Economic Problems), 2014, Issue 12, pp.88-90

ISSN: 1004-972X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elasticities of China's Carbon Intensity with Respect to Industrial Development, Energy Efficiency and Intermediate Input Coefficients
中国碳强度对行业发展、能源效率及中间投入系数的弹性研究

王锋 冯根福

数量经济技术经济研究 (The Journal of Quantitative & Technical Economics), 2012, 29(5), pp.50-62

ISSN: 1000-3894

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on Development of Chinese Teleplay Industry 2010
2010年中国电视剧产业发展报告

范志忠 姜荣文

浙江师范大学学报:社会科学版 (Journal of Zhejiang Normal University:Social Sciences), 2011, 36(5), pp.71-79

ISSN: 1001-5035

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Folklore Resources and Exploring the Cultural Industry of Fol Reflections on the Folklore Affairs, Exploration, Utilization, Exchange, and Investigation between Guangxi and Taiwan
民俗资源与民俗旅游文化产业开发——桂台民俗事像开发利用交流考察若干思考

黄桂秋

广西师范学院学报:哲学社会科学版 (Journal of Guangxi Teachers Education University), 2012, 33(1), pp.1-6

ISSN: 1002-5227

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on the Selection and Development of Pillar Industries in Jiangxi Province
新时期江西工业支柱产业的选择与发展研究

杨江 黄新建 万科

南昌大学学报:人文社会科学版 (Journal of Nanchang University(Humanities and Social Sciences)), 2014, 45(5), pp.80-84

ISSN: 1006-0448

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of KMT's Wartime Controlled Trade Policy on the Bristle Industry --In the Anti-Japanese War and bristle industry development and management as an example
论国民党战时贸易统制政策对猪鬃产业发展的影响——以抗战前后四川猪鬃产业开发的异同比较为例

陈岗 李群 王成

中国农史 (Agricultural History of China), 2014, 33(3), pp.67-74

ISSN: 1000-4459

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influencing Factors for the Development Environment of Chinese Offshore Service Outsourcing Industry
我国承接离岸服务外包产业发展环境影响因素研究

高书丽 郭彦丽

国际经贸探索 (International Economics and Trade Research), 2012, 28(11), pp.14-25

ISSN: 1002-0594

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experience of China' s Industrial Development: A Paradigm of Government, Industries and National Economy
产业发展的中国经验:政府-产业-国民经济的发展范式研究

俞晓晶

社会科学 (Journal of Social Sciences), 2012, Issue 12, pp.53-61

ISSN: 0257-5833

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Empirical Study of the Relationship between Regional Economy and Industrial Development:A Case in Logistics Industry
区域经济与产业发展关系实证研究中的一个问题——以物流业为例

高宏伟 张梅青

北京交通大学学报:社会科学版 (Journal of Beijing Jiaotong University Social Sciences Edition), 2013, Issue 2, pp.1-6

ISSN: 1672-8106

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Research in Industrial Development in Genetically Modified Crops
转基因作物产业化的伦理学研究

毛新志

武汉理工大学学报:社会科学版 (Journal of Wuhan University of Technology(Social Science Edition)), 2011, 24(4), pp.451-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-6477

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Factors of Industrial Transformation and Upgrading and Path Analysis in China
我国产业转型升级的关键因素与路径分析

林玉妹 林善浪

北华大学学报:社会科学版 (Journal of Beihua University(Social Sciences)), 2013, Issue 1, pp.32-38

ISSN: 1009-5101

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Justification for Industrial Development in Genetically Modified Crops
转基因作物产业化的伦理辩护

毛新志

华中农业大学学报:社会科学版 (Journal of Huazhong Agricultural University(Social Sciences Edition)), 2011, Issue 1, pp.5-11

ISSN: 1008-3456

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on International Experience and Regularity of Industrial Development Stages
工业发展阶段性变化的国际经验及规律研究

卞靖

当代经济管理 (Contemporary Economic Management), 2014, 36(5), pp.1-5

ISSN: 1673-0461

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Development of Dalian Service Outsourcing Model According to the Foreign Experience
借鉴国外经验发展的大连服务外包模式

温小郑 陆天海

科技和产业 (SCIENCE TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL), 2013, 13(8), pp.21-24

ISSN: 1671-1807

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-Priority Factors and Regional Industrial Competitiveness Evaluation
低优因子与区域产业竞争优势评价

陈思源 张衔

江西农业大学学报:社会科学版 (Journal of Jianxi Agricultural University :Social Sciences Edition), 2011, 10(2), pp.77-81

ISSN: 1671-6523

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Experiences of Japanese Vocational Education to Promote Industrial Development and Its Reference
日本职业教育促进产业发展的经验及其借鉴

桑凤平

教育研究 (Educational Research), 2012, Issue 6, pp.150-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-5731

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consolidating the Industrial Foundation in the Development of Urbanization --Giving the Acceleration of Industrial Transformation and Upgrading in South Jiangsu
夯实城镇化发展的产业根基——兼论加速苏南产业转型升级

周善乔

江苏师范大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Xuzhou Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition)), 2013, 39(6), pp.125-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-5170

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical Test on Economic Growth, Industrial Development and Employment Structure in China
经济增长、产业发展与就业结构在中国的实证检验

夏海清

经济问题 (On Economic Problems), 2012, Issue 1, pp.13-16

ISSN: 1004-972X

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-Comment on the Historical Reason for New China's Choice of Planned Economy
再论新中国选择计划经济的历史原因

蔡天新 陈明德

北京工业大学学报:社会科学版 (Journal of Beijing Polytechnic University(Social Sciences Edition)), 2011, 11(5), pp.70-75

ISSN: 1671-0398

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 198  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (18)
 2. 2007đến2008  (39)
 3. 2009đến2010  (35)
 4. 2011đến2013  (75)
 5. Sau 2013  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 寿思华
 2. 毛新志
 3. 袁宇 李福华
 4. Research Group

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...