skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Chủ đề: Military Medicine xóa Nhan đề tạp chí: Anesthesia and Analgesia xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Forces anesthesiology comes of age

Jenicek, J A ; Perry, L B ; Thompson, G E

Anesthesia and analgesia, 1967, Vol.46(6), pp.822-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 6070175 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A draw-over anesthetic system for peace or war

Joyce, T H ; Vacanti, C J ; Van Houten, R J ; Mitchell, G D

Anesthesia and analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.121-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5812735 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Casualty anesthesia experiences in Vietnam

Noble, M J ; Bryant, T ; Ing, F Y

Anesthesia and analgesia, 1968, Vol.47(1), pp.5-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5688865 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methoxyflurane anesthesia in Vietnam combat casualties

Gotta, A W

Anesthesia and analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.81-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5812736 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mitchell, G D
  2. Noble, M.J.
  3. Ing, F Y
  4. Joyce, Thomas H.
  5. Vacanti, Charles J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...