skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteomics xóa Chủ đề: Gene Mutation xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in global regulators lead to metabolic selection during adaptation to complex environments

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D ; Merkley, Eric D ; Ansong, Charles ; Deatherage Kaiser, Brooke L ; Valovska, Marie-Thérèse ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T ; Prakash, Vittal P ; Leiser, Owen P ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S ; Kreuzer, Helen W ; Shamoo, Yousif

PLoS genetics, December 2014, Vol.10(12), pp.e1004872 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-7404 ; PMID: 25501822 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Prakash, Vittal
  2. Leiser, Owen
  3. Ristic, Nikola
  4. Deatherage Kaiser, Brooke L
  5. Krepps, Michael D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...