skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Nhan đề tạp chí: Case Reports In Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Ceraudo, Giuseppe xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Case of Treatment Resistant Depression and Alcohol Abuse in a Person with Mental Retardation: Response to Aripiprazole and Fluvoxamine Therapy upon Consideration of a Bipolar Diathesis after Repetitive Failure to Respond to Multiple Antidepressant Trials

Fornaro, Michele ; Ciampa, Giovanni ; Mosti, Nicola ; Del Carlo, Alessandra ; Ceraudo, Giuseppe ; Colicchio, Salvatore; Kennedy, S

Case Reports in Medicine, 2010, Vol.2010, 5 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2010/801514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mosti, Nicola
  2. Del Carlo, Alessandra
  3. Fornaro, Michele
  4. Ciampa, Giovanni
  5. Kennedy, S

theo chủ đề:

  1. Medicine
  2. Case Report

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...