skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Health xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Project Spraoi': A randomized control trial to improve nutrition and physical activity in school children

Coppinger, Tara ; Lacey, Seán ; O'Neill, Cian ; Burns, Con

Contemporary clinical trials communications, 15 August 2016, Vol.3, pp.94-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2451-8654 ; PMID: 29736461 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.conctc.2016.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. O'Neill, Cian
  2. Lacey, S.
  3. O&Amp;Apos
  4. Cian O'Neill
  5. Burns, Con

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...